Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Παραρτημάτων αυτών

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)
που εδρεύει στη Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Νομού Αττικής
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 18, τ. Α'/14-2-1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 6α, δ, στ και 7α, β της με αριθμό 121/92 (Φ.Ε.Κ. 371, τ. Β'/9-6-1992), Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 36 του Ν. 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130/τ. Α'/8-6-2007) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 68 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.Α'/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

5. Το άρθρο 16 του Ν. 1566/1985, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999, το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002 και το άρθρο 14 παρ. 6στ του Ν. 3149/2003.

6. Τις κενούμενες θέσεις Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας.
7. Την απόφαση επί του θέματος 7η, της, με αριθμό 22/20-6-2007, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών στα παρακάτω Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Παραρτήματα αυτών, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 1-9-2007 έως και 31-8-2009), όπως καταγράφονται στον επισυναπτόμενο στην προκήρυξη πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε:

1. Την πρωτότυπη προκήρυξη (μορφή Microsoft Word).

2. Αίτηση απόσπασης Διευθυντών (μορφή Microsoft Word).

3. Υπόδειγμα αίτησης (μορφή Microsoft Word). 

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την αριθμ. 4069/27-6-2007 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ότι την Παρασκευή 29-6-2007:

1) Θα αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. στο Διοικητήριο και

2) Θα συμπληρώσουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2007-2008.

Πρόωρη Αποχώρηση Υπαλλήλων Λόγω Υψηλών Θερμοκρασιών

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε έγγραφο της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορά στην πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων την Τρίτη 26/06/2007 και την Τετάρτη 27/06/2007 στις 12:00 λόγω των δυσμενών υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Διάλεξη: "Γλώσσα και συμμετοχή του λαού στην Ευχαριστιακή Σύναξη"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
• Τμήμα Φιλολογίας

Καλαμάτα, 25 Ιουνίου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διάλεξη 27ης Ιουνίου 2007

Από την Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι: την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 θα πραγματοποιηθεί Διάλεξη, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Αρνόκουρος» στα Διδακτήρια της Σχολής, ώρα 18.00, με θέμα: «Γλώσσα και συμμετοχή του λαού στην Ευχαριστιακή Σύναξη». Ομιλητής ο κ. Ιωάννης Μπουγάς, Θεολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η Διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Αρχαίας Ελληνικής και Εκκλησιαστικής Γραμματείας με θέμα: «Γραμματική, Σύνταξη και Ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων, Ερμηνεία Εκκλησιαστικών, Πατερικών και Λειτουργικών Κειμένων».

Το Σεμινάριο οργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και απευθύνεται στους ιερείς και ιεροψάλτες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και των γειτονικών Μητροπόλεων, στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Από την Γραμματεία

 

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση (μορφή Microsoft Word). 

Δελτίο Τύπου σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα νέα διδακτικά βιβλία

Δελτίο Τύπου σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα νέα διδακτικά βιβλία που πρόκειται να εισαχθούν κατά το σχολικό έτος 2007-2008.

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) θα βρείτε το πρωτότυπο δελτίο τύπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία