Έγγραφα για σχολεία από ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021», μέχρι και τις 16/4/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την καταχώριση των Αιτήσεων-Δηλώσεων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το από 30-11-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021.

2. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ολοκληρώσουν την παραλαβή όλων των παραπάνω Α-Δ στο ΠΣ myschool.

3. Με νεότερη οδηγία οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων των Αιτήσεων Δηλώσεών τους.

Παρακαλούμε να αποσταλεί το παρόν μήνυμα σε όλα τα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) αρμοδιότητας σας.

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία