Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετος έκδοσης : 1998

Το φυλλάδιο αυτό σκοπεύει να παρουσιάσει την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Τα μαθήματα και τα βιβλία Πληροφορικής.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Πληροφορικής.
 • Την ένταξη της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Τη διαχείριση και υποστήριξη του έργου της Πληροφορικής.

Στόχος είναι να δοθεί μια σφαιρική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και των προοπτικών και δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι νέες δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών και της γνώσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εκπαίδευση.

Η σταδιακά αυξανόμενη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών επηρεάζει την κοινωνία και οδηγεί αναπόφευκτα στην αντίληψη ότι κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε αυτές τις τεχνολογίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η εκπαίδευση στην Πληροφορική θα πρέπει να προσφέρει στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι θα αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και πρόσθετες δυσκολίες ένταξης στον κόσμο της εργασίας.

Είναι γεγονός ότι ο υπολογιστής και τα μέσα που τον συνοδεύουν, πέρα από τη χρησιμότητα τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής κάτω από το πρίσμα αυτό καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο σχεδόν το φάσμα του προγράμματος σπουδών.

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρόσφατα εκπόνησε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής (Ε.Π.Π.Σ.Π), το οποίο θέτει τους γενικούς άξονες που αφορούν την εφαρμογή της Πληροφορικής στην γενική εκπαίδευση.

Το Ε.Π.Π.Σ.Π. διαπραγματεύεται τις γενικές αρχές σχεδιασμού των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής, τη διδακτική μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό.

Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου έχει ως εξής :

Γυμνάσιο

Η Πληροφορική διδάσκεται από 1 ώρα την εβδομάδα σε κάθε τάξη.

Ενιαίο Λύκειο

Τάξη Μάθημα Διάρκεια Εβδομαδιαίως
Α΄ Εφαρμογές Πληροφορικής (επιλεγόμενο) 2 ώρες

Β΄

(σε όλες τις κατευθύνσεις)

Εφαρμογές Υπολογιστών (επιλεγόμενο) 2 ώρες

Γ΄

( σε όλες τις κατευθύνσεις)

Εφαρμογές Υπολογιστών (επιλεγόμενο) 2 ώρες
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (υποχρεωτικό) 2 ώρες
Γ΄- Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα (υποχρεωτικό) 2 ώρες
Πολυμέσα - Δίκτυο (επιλεγόμενο) 2 ώρες
Εφαρμογές Λογισμικού (επιλεγόμενο) 2 ώρες

Από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν εκδοθεί βιβλία Πληροφορικής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Ταυτόχρονα έχει προκηρυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η συγγραφή νέων βιβλίων για όλα τα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου, με βάση το Ε.Π.Π.Σ.Π. και τα Προγράμματα Σπουδών.

Τα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών του Ενιαίου Λυκείου έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 327/3-4-1998 τεύχος Β΄. Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις Γ2/4769/4-9-98 και Γ2/5994/2-11-98 εγκυκλίους. Επίσης το ΥΠ.Ε.Π.Θ. πραγματοποίησε μέσω των Π.Ε.Κ. κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1998-99 επιμορφωτικά σεμινάρια στους καθηγητές Πληροφορικής σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο.

Στα Τ.Ε.Ε. έχει ιδρυθεί Τομέας Πληροφορικής. Στη Β΄ τάξη του πρώτου κύκλου σπουδών έχει δημιουργηθεί η κατεύθυνση Υποστήριξης Πελατών/Χρηστών Υπολογιστικών Συστημάτων και Ειδικών Δικτύων και στο δεύτερο κύκλο σπουδών η ειδικότητα Υποστήριξης Δικτύων Η/Υ.

Στην Α΄τάξη του Τομέα Πληροφορικής των Τ.Ε.Ε. διδάσκονται 7 διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής συνολικής εβδομαδιαίας διάρκειας 20 ωρών. Τα μαθήματα αυτά είναι: Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων, Χρήση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, Εφαρμογές Λογισμικού, Χρήση τοπικών δικτύων υπολογιστών, Βασικές Υπηρεσίες Internet, Προγραμματιστικά εργαλεία και τεχνικές και Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα.

Παράλληλα η Πληροφορική έχει εισαχθεί στην Α’ Τάξη των Τ.Ε.Ε. σε όλους τους υπόλοιπους Τομείς (Χρήση Η/Υ από 1 ώρα εβδομαδιαίως και Εφαρμογές Η/Υ από 1 ώρα εβδομαδιαίως).

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σήμερα είναι διορισμένοι 2300 περίπου εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20. Την τελευταία διετία διορίσθηκαν 860 περίπου εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20.

Είναι γεγονός ότι η εισαγωγή από την σχολική χρονιά 1998-99 της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο και οι αυξημένες ώρες μαθημάτων ειδικότητας στον Τομέα της Πληροφορικής των Τ.Ε.Ε. έχουν δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, γεγονός που αναμένεται να αντιμετωπισθεί με κατάλληλους διορισμούς.

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1 Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής Γυμνασίων

Σήμερα η Πληροφορική διδάσκεται στο 84% περίπου των Γυμνασίων της χώρας. Συνολικά υπάρχουν 1300 περίπου εργαστήρια Πληροφορικής σε όλη την χώρα. Εξ αυτών η πλειοψηφία είναι Εργαστήρια Πληροφορικής με υπολογιστές με επεξεργαστές 80386, ενώ υπάρχουν 300 περίπου Εργαστήρια με υπολογιστές Pentium και 190 περίπου Εργαστήρια με παλαιούς υπολογιστές 8088.

Το εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου διαθέτει 8 Η/Υ και πακέτα λογισμικού για επεξεργασία εικόνας, κειμένου, λογιστικό φύλλο, βάση δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού Logo - Basic και γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (τα εργαστήρια με υπολογιστές 8088 δεν διαθέτουν γραφικό παραθυρικό περιβάλλον).

Επίσης 350 Γυμνάσια είναι συνδεδεμένα στο Internet είτε με πρωτοβουλία των τοπικών παραγόντων είτε με την ένταξη τους σε διάφορα προγράμματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων φορέων. Ο συνολικός αριθμός των σχολείων που θα έχουν δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους και πρόσβαση στο Internet αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς υλοποιούνται έργα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση («ΟΔΥΣΣΕΙΑ», EDUNET και Εργαστήρια Ενιαίου Λυκείου).

3.2 Εργαστήρια Πληροφορικής Ενιαίων Λύκειων

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) πρόγραμμα δημιουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής για το Ενιαίο Λύκειο. Το πρόγραμμα αυτό αφορά 820 περίπου νέα εργαστήρια Πληροφορικής.

Το εργαστήριο του Ενιαίου Λυκείου θα διαθέτει 13 σύγχρονους υπολογιστές δικτυωμένους μεταξύ τους, γραφικό παραθυρικό περιβάλλον, λογισμικό εφαρμογών γραφείου, βάση δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων, σύνδεση και πλοήγηση στο διαδίκτυο κτλ. σύμφωνα με τα μαθήματα Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου.

Στόχος είναι μέχρι την επόμενη σχολική χρονιά να έχουν εγκατασταθεί τα νέα Εργαστήρια Πληροφορικής των Ενιαίων Λυκείων.

Τα υπάρχοντα εργαστήρια Πληροφορικής των Ενιαίων Λυκείων, που ανήκαν σε πρώην Ε.Π.Λ. και Τ.Ε.Λ., προβλέπεται να αναβαθμισθούν μέσα από αυτό το έργο. Σε ορισμένες περιπτώσεις συστέγασης Γυμνασίων και Λυκείων το εργαστήριο Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου θα χρησιμοποιείται από κοινού από τα συστεγαζόμενα σχολεία.

Επίσης στα πλαίσια αυτού του έργου προβλέπεται να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολείων στα οποία θα εγκατασταθούν τα νέα εργαστήρια.

4. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Την ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση μπορούμε να διακρίνουμε με δύο τουλάχιστον διαφορετικές προσεγγίσεις:

 • Η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών και διδάσκεται σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Η πληροφορική διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα ως μέσο γνώσης, έρευνας, μάθησης και υποβοήθησης της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων.

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εντάξει την Πληροφορική στις ενέργειες του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. με έργα που προβλέπονται να ενισχύσουν ουσιαστικά και καταλυτικά την κατεύθυνση της εισαγωγής της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τελικός στόχος συνίσταται στο να αποτελέσουν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης όλων των μαθημάτων (Μαθηματικών, Ελληνικών, Φυσικής, Ιστορίας κτλ), χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό με τεχνολογικό υπόβαθρο τα Πολυμέσα και το Εκπαιδευτικό Δίκτυο.

Τα έργα αυτά αποσκοπούν:

 • Στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στα σχολεία, με τα οποία να μπορεί να επιτευχθεί η εγρήγορση και ενεργητική αντιμετώπιση της γνώσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών σε 300 περίπου δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργώντας μια απαραίτητη κρίσιμη μάζα σχολικών κοινωνιών που θα έχουν ενσωματώσει τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες ως εργαλεία “καθημερινής χρήσης”.
 • Στην μετεξέλιξη και αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών μέσα από υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.
 • Στην ανάπτυξη προϊόντων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας για την εκπαίδευση που θα επιτρέψουν και σε άλλους -άτομα, ομάδες και οργανισμούς- να τα χρησιμοποιήσουν για την προώθηση παρόμοιων σκοπών.

Η ενέργεια που στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση ονομάζεται «Οδύσσεια» και εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Η ενέργεια πλαισιώνεται από υποστηρικτικές δράσεις και συντονίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ). Στην υλοποίησή της σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν Πανεπιστημιακοί φορείς και ο ιδιωτικός τομέας, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού, του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στη διασύνδεσης δικτύων και στην προμήθεια εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων.

Η «Οδύσσεια» περιλαμβάνει ένα πλήθος από επιμέρους έργα. Τα έργα αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Πιλοτικά έργα ανάπτυξης δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. και Δημοτικά σχολεία.
 • Πιλοτικά έργα δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Ανάπτυξη και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε ευρεία κλίμακα.
 • Ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής σε ευρεία κλίμακα.
 • Επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
 • Έργα επίδειξης.
 • Υποστηρικτικές δράσεις.

Αναλυτική αναφορά για τα έργα της «Οδύσσειας» γίνεται στο παράρτημα του φυλλαδίου. Επίσης περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://odysseia.cti.gr

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. υλοποιεί και διάφορα άλλα έργα ενταγμένα ή μη στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. συνεργαζόμενο με διάφορους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς Πληροφορικής, επιμορφωτικά σεμινάρια Πληροφορικής που γίνονται είτε στο πλαίσιο των Π.Ε.Κ. είτε των προγραμμάτων Κινητικότητας, το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (έργο TRENDS) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα κ.α.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η διαχείριση του έργου της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Δ΄) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. είναι στελεχωμένο με καθηγητές Δ.Ε. , μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικοί Πληροφορικής. Το Τμήμα Δ΄ είναι αρμόδιο, όσο αφορά την Πληροφορική, συνοπτικά στα εξής θέματα:

 • Διαμόρφωση και υλοποίηση των έργων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. που σχετίζονται με την Πληροφορική και συγκεκριμένα με το έργο της δημιουργίας εργαστηρίων Πληροφορικής για το Ενιαίο Λύκειο και με την «Οδύσσεια».
 • Καταγραφή των σχολείων στα οποία διδάσκεται η Πληροφορική και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα σχολεία (Εξοπλισμός, προσωπικό, βιβλία) και μεθόδευση της επίλυσης τους.
 • Εξοπλισμός των σχολείων με εργαστήρια Πληροφορικής.
 • Συλλογή στοιχείων για την επέκταση του προγράμματος (αιτήσεις σχολείων, ύπαρξη αιθουσών κλπ).
 • Διοικητική στήριξη και συμμετοχή στη διεξαγωγή Σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν, σε συνεργασία με ΑΕΙ,ΤΕΙ και Επιστημονικούς φορείς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες που συστήνονται για την υλοποίηση των διαφόρων τμημάτων του έργου (αναλυτικά προγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές μηχανημάτων κλπ)
 • Διοικητική κάλυψη και συμμετοχή στη διεξαγωγή του ετήσιου Πανελλήνιου διαγωνισμού Πληροφορικής για μαθητές Δ.Ε. και συμμετοχή στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής που διεξάγονται κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες.

Η Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. συνεργάζεται κατά περίπτωση και με άλλες Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ και με εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση των έργων της Πληροφορικής.

Το Τμήμα Δ΄της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. διαθέτει ηλεκτρονικές σελίδες στη διεύθυνση : http://www.ypepth.gr, στις οποίες αναρτώνται εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Πληροφορική. Τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας είναι :3222584, 3235239, 3245820 και fax 3224249.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαθέτει επίσης ηλεκτρονικές σελίδες στη διεύθυνση : http://www.pi-schools.gr, οι οποίες περιέχουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό.

Για την υποστήριξη του έργου της Πληροφορικής το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει ορίσει σε κάθε Νομαρχιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους Υπεύθυνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και στήριξη της εφαρμογής της Πληροφορικής στα σχολεία των Διευθύνσεων Δ.Ε. , την ενημέρωση των σχολείων και την υποβοήθηση της επίλυσης των προβλημάτων των εργαστηρίων Πληροφορικής. Οι υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ με εξαμηνιαίες εκθέσεις ενημερώνουν το Τμήμα Δ΄ για την πορεία του έργου και εισηγούνται τρόπους βελτίωσης.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή προκλήσεων όπου οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες πρόκειται να παίξουν ρόλο κλειδί για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί πραγματικά να παίξει ρόλο στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία, αρκεί να χρησιμοποιηθεί με σωστούς παιδαγωγικά στόχους και τρόπους και από κατάλληλα προετοιμασμένους και επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.

Τελικός στόχος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε εθνική κλίμακα σε όλο το εύρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠ.Ε.Π.Θ. καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες. Ο στόχος αυτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι σημαντικός και μακροπρόθεσμος μιας και αποτελεί μείζονος σημασίας καινοτομία στην εκπαίδευση και για την επίτευξη του απαιτείται η συμβολή και η συνεργασία όλων των φορέων της εκπαίδευσης.