Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών-Υπεύθυνου Τομέα (Γ.ΓΑΡΓ-4ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ-1ΕΚ)

1. 4197 (03-09-2020) Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών-Υπεύθυνου Τομέα (Γ.ΓΑΡΓ-4ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ-1ΕΚ)__6Ρ8Ξ46ΜΤΛΗ-ΓΒΟ
2. Ν. 4547_2018_ΦΕΚ_102_τ.Α
3. ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018 (Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018)
4. Φ.361.22_36_140338_Ε3_ (29-08-2018) Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547-2018 (Α΄ 102)
5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία