Πίνακες Τοποθετήσεων Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών, Διαθέσεων, Τοποθετήσεων Αποσπασμένων, Διάθεσης ΠΥΣΔΕ και Υπεραρίθμων

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τους εξής πίνακες:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακες Διαθέσεων, Τοποθετήσεων Αποσπασμένων, Διαθέσεων ΠΥΣΔΕ και Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών.

Στα δύο συνημμένα έγγραφα (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε:

1. Πίνακα Διαθέσεων Εκπαιδευτικών.
2. Πίνακες τοποθετήσεων αποσπασμένων, διάθεση ΠΥΣΔΕ και Υπεραρίθμων.

Προκύρηξη για πρόσληψη εκπαιδευτών στο ΙΕΚ Καλαμάτας

Μπορείτε να βρείτε τη προκύρηξη του ΙΕΚ Καλαμάτας για το ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης 2007Β και άλλα χρήσιμα έντυπα στα συνημμένα έγγραφα.

ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 170
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 2721094563, 2721094486
FΑΧ.: 2721094562
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε-MAIL: grammateia@iek-kalam.mes.sch.gr

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007Β

2. AITHΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4. ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Γνησιότητας φωτοαντιγράφων)

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Για τις ετήσιες αποδοχές από Δημόσιο)

Κάλυψη θέσεων Τεχνιτών Κεραμιστών στο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις Τεχνιτών Κεραμιστών στο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πτυχία- προϋπηρεσίες) από 19/9/2007 έως και 24/09/2007 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης (Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, κτίριο ΟΤΕ, 2ος όροφος)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΙ Α.Α.

Πανταζόπουλος Θεόδωρος

Χορήγηση Υποτροφίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε αριστούχο επιτυχόντα μαθητή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που κατάγεται από πυρόπληκτη περιοχή

ΘΕΜΑ: Χορήγηση υποτροφίας

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επιθυμεί να χορηγήσει μια υποτροφία (500 ευρώ), για δυο χρόνια, σε αριστούχο επιτυχόντα μαθητή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που κατάγεται από πυρόπληκτη περιοχή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το συντομότερο κατάσταση με το όνοματεπώνυμο των αριστούχων επιτυχόντων, αν υπάρχουν, που αποφοίτησαν από το σχολείο σας και οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους οικονομικό πρόβλημα(ορφανά κτλ) για να ενημερώσουμε το Υπουργείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΙ Α.Α

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Συνημμένα θα βρείτε: Το πρωτότυπο έγγραφο (Μορφής Microsoft Word) 

Υ.Α. με θέμα Σχολικό και Διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές κλπ.

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση περιεχομένου Υ.Α. με θέμα «Σχολικό και Διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές».

Σας διαβιβάζουμε την ορθή επανάληψη του περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης η οποία προωθείται προς υπογραφή με θέμα «Σχολικό και Διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές».Το με Αρ. Πρωτ. 94302/Γ2/30-8-2007 περιεχόμενο της Υ.Α ακυρώνεται και αντικαθίσταται από το παρόν έγγραφο.

 Ο Διευθυντής

Παύλος Γρ. Νταβαρίνος

 

Συνημμένα θα βρείτε:

1. Το πρωτότυπο διαβιβαστικό (μορφής Microsoft Word)

2. Την Υπουργική Απόφαση  (μορφής Microsoft Word)

Παράταση Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ

ΘΕΜΑ : «Παράταση Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε
Επιτροπές Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου που θα συγκροτηθούν από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε όλους τους νομούς της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία», της κατηγορίας πράξεων 2.1.1θ ΕΠΕΑΕΚ»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΕΠΘ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/A/28.6.2002),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ
141/Α/10.6.2003), και τη με αρ. πρωτ. 10756/9.10.2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1343/B/16.10.2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2

3. Τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων, Ανωτάτης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 13 του Ν. 3149/10.6.03 (ΦΕΚ 141/Α/10.6.2003).

4. Τη με αρ. πρωτ. 10756/9.10.02 ΚΥΑ, με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (ΦΕΚ 1343 /02), όπως
τροποποιημένη ισχύει σήμερα.

5. Την υπ’ αρ. 28241/Η/22-3-2004 Κ.Υ.Α. περί διορισμού του κ. Ανδρέα Καραμάνου στη
θέση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 78Γ).

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 7049/26.04.2005 Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διδακτική διαδικασία» στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τη με
αρ. πρωτ. 18700/7.09.2006 Απόφαση.

7. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της ανωτέρω Πράξης.

8. Τη με αρ. πρωτ. 6790/6-11-2006 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) τροποποίησης της με
αρ. πρωτ. 1548/30.3.2006 ΥΑ σχετικά με την Έγκριση Υλοποίησης του Υποέργου 1
«Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης» της ανωτέρω Πράξης
από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
ως Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο

9. Την με αρ. πρωτ. 5830/16-8-2007 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου που θα συγκροτηθούν από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε όλους τους νομούς της χώρας.

10. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

11. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Συμμετοχή σε Επιτροπές
Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου, έως και την 28η Σεπτεμβρίου 2007.

2. Την υπαγωγή στις προϋποθέσεις συμμετοχής (εδάφιο 3.Α1.β και 3.Β1.β της με αρ.
πρωτ. 5830/16-8-2007 Πρόσκλησης) όσων διετέλεσαν επιμορφωτές στο πλαίσιο
των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
3
Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ II.

Κατά τα λοιπά, η με αρ. πρωτ. 5830/16-8-2007 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ισχύει ως έχει.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επίσης να
δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. (http://www.ypepth.gr και http://www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κ

ΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ

3. Μονάδα Α1β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2007

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις βάσεις εισαγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το έτος 2007.

Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Στο Νόμο 3500/06 (Φ.Ε.Κ. 232, τ. Α΄/24-10-2006) «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων έναντι φαινομένων βίας στην οικογένεια, ενώ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών που πληροφορούνται τέτοια περιστατικά κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 3500/06 έχει ως εξής:

«1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

2. Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρμόδιες αρχές, και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες, μόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο».

Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

 

Το συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) περιέχει το πρωτότυπο έγγραφο. 

Εγκύκλιος Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Μουσικής

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:

1. Την εγκύκλιο για την Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 Μουσικής για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2007-2008 και Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2007-2008. (Μορφή Microsoft Word).

2. Έντυπο αίτησης Αναπληρωτή για τα Μουσικά Σχολεία (Μορφή Microsoft Word).

3. Έντυπο αίτησης Εμπειροτέχνη για τα Μουσικά Σχολεία (Μορφή Microsoft Word).

4. Έντυπο αίτησης Αναπληρωτή για τα Σχολεία Γενικής Παιδείας και τα ολοήμερα (Μορφή Microsoft Word).

5. Παράρτημα Μουσικών Ειδικεύσεων Κλάδου ΤΕ16 και Εμπειροτεχνών Ιδιωτών (Μορφή Microsoft Word).

6. Κατάλογος Μουσικών Σχολείων (Μορφή Microsoft Word).

7. Κωδικοί Περιοχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μορφή Microsoft Excel).

8. Κωδικοί Περιοχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μορφή Microsoft Excel).

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία