Διαβίβαση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εντύπου αίτησης

Στα συνημμένα έγγραφα (Μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε:
1. Το διαβιβαστικό με θέμα: "Διαβίβαση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εντύπου αίτησης"
2. Προκήρυξη 4 θέσεων σχολικών συμβούλων.
3. Έντυπο αίτησης για πλήρωση θέσης Σχολικού Συμβούλου.

Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου.

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου.

Οργανικά και Λειτουργικά Κενά Ν. Κεφαλληνίας - Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Διαβιβαστικό - Πίνακας Οργανικών Κενών (Μορφής Microsoft Word)
2. Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης (Μορφής Microsoft Word)
3. Πίνακας Οργανικών και Λειτουργικών Κενών (Μορφής Microsoft Excel)

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Λειτουργικά κενά Μουσικών Σχολείων για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2008- 2009

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) θα βρείτε τα λειτουργικά κενά των μουσικών σχολείων της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Λειτουργικά κενά Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων

Στα συνημμένα έγγραφα (Μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε πίνακες με λειτουργικά κενά που αφορούν καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία.

Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ || υλικό για επιμορφούμενους

ΠΡΟΣ :
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

KOIN.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα εξειδίκευσης για ήπια νοητική καθυστέρηση», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής

Χαράλαμπος Θ. Παπαϊωάννου

Εσωτερική Διανομή:
1)Γενική Διεύθυνση Σπουδών
2) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Αποτελέσματα κλήρωσης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ περιόδου : 28/02/2008 ΕΩΣ 27/06/2008

Συνημμένο θα βρείτε έγγραφο (μορφής Microsoft Word) που περιέχει τους επιτυχόντες της κλήρωσης της 3ης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, περιόδου ΑΠΟ: 28/02/2008 ΕΩΣ 27/06/2008.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β΄ Επιπέδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ένταξη στο μητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου

Συνημμένη θα βρείτε την με αρ. πρωτ. 4087/12-3-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ένταξη στο μητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία»», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (με φορείς υλοποίησης και λειτουργίας την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ και τη Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα) προχωρά στην υλοποίηση έργου που αφορά στην εξειδικευμένη επιμόρφωση 3.200 καθηγητών Πληροφορικής με αντικείμενα την
• Ανανέωση, επικαιροποίηση των γνώσεων και γνωριμία με τις τεχνολογίες αιχμής του επιστημονικού πεδίου τους.
• Εμβάθυνση σε θέματα διδακτικής της Πληροφορικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθήματα Πληροφορικής.
• Εκμάθηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ορισμένων αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού των βασικών ειδικοτήτων.
Το έργο υλοποιείται (μετά από Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό – Αρ. .Διακ. 27/2006), από Ανάδοχο Ένωση οκτώ συνεργαζόμενων φορέων, αποτελούμενη από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης είναι 72 ώρες, κατανεμημένες σε δύο, εν γένει, τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις ανά εβδομάδα (εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών). Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα, τα οποία καλύπτουν όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των εκπαιδευτικών που θα το παρακολουθήσουν.
Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται στις 24 Μαρτίου 2008.
Διαδικασία υποβολής δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής:
Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται στον κόμβο http://edu19-20.cti.gr
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο χρονικό διάστημα από 17/3/2008 μέχρι 19/3/2008 μέσω της διεύθυνσης http://edu19-20.cti.gr και της επιλογής “ΟΠΣΔ ΠΕ19-20 (MIS)”. Κάθε εκπαιδευτικός, αφού προηγουμένως αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στο σύστημα, θα έχει δυνατότητα δήλωσης μέχρι και έξι προτιμήσεων μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της επιλογής του (κάθε αιτών/αιτούσα θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, έως έξι, για μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Στις περιπτώσεις που η συνολική δυναμικότητα των προγραμμάτων μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι μικρότερη του συνολικού αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων, τότε διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για το σύνολο των προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ακολούθως ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στον προαναφερόμενο κόμβο ενημέρωσης του έργου και οι επιλεχθέντες καλούνται να εγγραφούν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω του αντίστοιχου κέντρου επιμόρφωσης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης και πληροφορίες για το Έργο θα παρέχονται στο http://edu19-20.cti.gr.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα θα βρείτε το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word)

Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Σας γνωστοποιούμε την έναρξη υλοποίησης του Υποέργου 2 «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», το οποίο ανήκει στην Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», της Κατηγορίας Πράξεων 1.2.2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Πιστοποίηση», του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από τους Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Υποέργου θα πραγματοποιηθεί εντός του 2008.

Στόχος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε θέματα χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε, αφ’ ενός να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση των υποδομών αυτών και αφ’ ετέρου να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές και σε άλλους χρήστες, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επίτευξη του στόχου αυτού αναμένεται να βελτιστοποιήσει τη χρήση των υποδομών ΤΠΕ των σχολικών μονάδων και να εξασφαλίσει την εκπαιδευτική αξιοποίησή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποδέκτες της επιμόρφωσης θα είναι 3200 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, με προτεραιότητα στους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ). Η εκπαίδευση θα υποστηρίξει την αρτιότερη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό «Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».

Η συμμετοχή των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ είναι υποχρεωτική.

Συνημμένο θα βρείτε ολόκληρο το έγγραφο (μορφή Microsoft Word)

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία